top of page

מדיניות משלוחים

 מדיניות החזרות והחלפות

נואה דה קוקו מאפשרת לך לבחור בעת רכישת המוצרים, בהתאם להעדפתך, האם לאסוף את המוצרים שנרכשו על ידך מהכתובת עזר ויצמן 8 הוד השרון או האם לקבלם באמצעות משלוח לכתובתך, כפי שיפורט להלן. למען הסר ספק מובהר כי נואה דה קוקו תהיה רשאית בכל עת ובטרם השלמת רכישת המוצרים על ידך להפסיק ו/או להגביל את משלוח המוצרים או איסופם, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה בו בחרת באיסוף המוצרים באופן עצמאי יהיה עליך להגיע לכתובת שצוינה לעיל עד 7 ימי עסקים ממועד הרכישה וזאת באמצעות תיאום מראש עם נציגתנו בטלפון שמספרו 050-886-1899. איסוף המוצרים יתאפשר רק בכפוף להצגת אישור הרכישה, אשר ישלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת המוצרים, וכן תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה של רוכש המוצרים.

נא תשומת לבך כי שמירת המוצרים על ידי נואה דה קוקו  לא תתאפשר לאחר 7 ימים ממועד הרכישה ומשכך נואה דה קוקו לא תהיה אחראית למסירת המוצרים שנרכשו בכל מקרה בו לא תגיעי במועד הנדרש לאיסוף המוצרים, כאמור לעיל, ואת עשויה שלא לקבל את המוצרים במקרה זה ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נואה דה קוקו ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

 

במקרה בו בחרת במשלוח המוצרים לכתובתך אנו מבקשים כי תדעי שנואה דה קוקו פועלת על מנת לזרז את מועד אספקת המוצרים שהזמנת מהר ככל הניתן ובהתאם לכך משלוח המוצרים שרכשת יגיע בתוך 7 ימי עסקים בלבד מיום בו השלמת את רכישת המוצרים באתר בהתאם לפרטים אותם מסרת באתר ו/או לנציגתנו בטלפון. ביצוע המשלוח ייעשה באמצעות חברת שליחויות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נואה דה קוקו.

בכל מקרה מובהר במפורש כי שירות משלוח המוצרים ייעשה לכתובות הרשומות בתחומי מדינת ישראל בלבד וכן לכל יעד אחר, כפי שיוגדר ויתאפשר במערכת האתר מעת לעת.

מועדי אספקת המשלוח תלויים בספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם והם מוערכים כדלקמן:

משלוח בארץ מגיע לרוב חלקי ישראל עד 7 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר. מובהר כי לישובים בהם לא מבוצע שירות דרך חברת השליחויות כאמור נואה דה קוקו תוציא את המשלוח באמצעות דואר רשום בלבד.

 

משלוח בדואר רשום מגיע לסניף הדואר הקרוב ליעד המשלוח עד 14 ימים מיום השלמת ההזמנה באתר.

 

משלוח לכתובות שאינן רשומות בתחומי מדינת ישראל יבוצע באמצעות משלוח באמצעות DHL והוא בדרך כלל מגיע לארץ יעד המשלוח עד 5 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה.

מובהר כי האחריות לאיסוף המוצרים ולקבלת המוצרים אשר נשלחו אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו המוצרים הוחזרו לנואה דה קוקו על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בנואה דה קוקו את תהיי זכאית כי משלוח המוצרים ישלח אליך פעם אחת נוספת בלבד, בהתאם לבקשתך ובתוספת דמי משלוח נוספים ודמי טיפול כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה ואין לך ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נואה דה קוקו ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

עלויות משלוח – 

 

משלוח לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל בלבד:

 

שרות מהיר אקספרס בארץ – 30 ש”ח.

 

משלוח לכתובת שאינה רשומה בתחומי מדינת ישראל:

ארה”ב ואירופה:    DHL לכתובת היעד למשלוח  – 150 ש”ח. 

 

במקרה בו המוצרים הוחזרו לנואה דה קוקו על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בנואה דה קוקו – המשלוח ישלח אליך פעם אחת נוספת, בהתאם לבקשתך, בתוספת דמי משלוח נוספים כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה בהתאם ליעד המשלוח ולאופן המשלוח, למעט במקרה של משלוח דואר רשום לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל שאז דמי המשלוח הנוספים יעמדו על סך של 30 ש״ח.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), ניתן להחזיר מוצר וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב לנואה דה קוקו באמצעות מערכת הודעות האתר, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצרים ובלבד שכל המוצרים אשר ביטלת לא נפגמו, לא נעשה בהם שימוש וכשתווית המוצר במצבה המקורי. החזר כספי ינתן אך ורק ל לפריטים מלבד בגדי ים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשע״א 2010, סעיף 6 (9) הגבלת זכות הביטול – לא ינתן החזר כספי או החזרה על בגדי ים. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור את תשלמי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי אספקת המוצר, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק שאז לא יגבה ממך דמי ביטול. 

לא תינתן החלפה או החזרה של פריטים מקטגוריית סייל!

במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1 לחוק, את תהיי רשאית לבטל את העסקה עמנו אף בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצרים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עמנו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחויבים הוראות תקנה 14 לתקנון זה.

במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור המוצרים ו/או השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים בדבר מלאי המוצרים הקיים ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות לא חוקית מטעמך ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, נואה דה קוקו לא תשא בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ותהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך לנואה דה קוקו בגין המוצרים ו/או השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.

לשם מענה מהיר מצדנו בכל מקרה של תקלה במוצרים הנך מתבקשת לבדוק את כל המוצרים מיד לאחר קבלתם ולהודיע לנואה דה קוקו מיד וללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, דרישה ו/או טענה בקשר אליהם. מובהר כי אין בהודעה מצדך, ככל שתהיה, כדי להטיל אחריות כלשהי על נואה דה קוקו ו/או לחייב את נואה דה קוקו בהחלפת המוצר ו/או ביטול העסקה ו/או במתן כל הטבה אחרת וכל מקרה ייבחן לגופו.

לכל שאלה פני אלינו:

noixdecocobrand@gmail.com

bottom of page